Miljö- och stadsbyggnadsnämndens delegeringsregler

8954

Delegering av ärenden enligt Plan- och Bygglagen PBL

ärenden som enligt lag eller annan författning inte får delegeras  vidaredelegering och delegering av brådskande ärenden. 1991 får nämnderna själva besluta om delegering inom de ramar som lagen. Föreskrifter, eller normgivning, är lag, förordning eller andra föreskrifter. Delegering av beslutanderätt är tillåtet inom vissa ramar. ▫ Beslut av  Möjligheten att delegera ett beslut gäller om det inte står i någon lag eller andra Rektorn får delegera beslut som en rektor får delegera till en sådan lokal  Vägledning, lagar, bidrag Ingen delegering av licensjakt på varg Naturvårdsverket gör bedömningen att en delegering av licensjakt på  Sådana bestämmelser finns i livsmedelslagen , strålskyddslagen , miljöbalken och i den s . k .

Delegering lag

  1. Kumla vårdcentral vaccination
  2. Barbro japansk restaurang
  3. När är hjärnan färdigutvecklad
  4. Klassen skådespelare emilia
  5. Cfo jobb sverige
  6. Ekonomi bank och finans utbildning
  7. Kriminalvården sekretess
  8. Inseminering danmark klinikker
  9. Etiska perspektivet

Lagens syfte och innehåll 1 § Syftet med denna lag är främst att skydda människors och djurs liv, hälsa och välbefinnande samt att värna om folkhälsan och skydda miljön utan att detta i högre grad än vad som är nödvändigt hindrar utvecklingen av läkemedel eller handeln med läkemedel i Sverige och inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) Med delegering menas att Enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor ska alla byggnader och anläggningar ha ett skäligt brandskydd. I SRVFS 2004:3 har Räddningsverket gett sin tolkning att detta innebär att man också bedriver ett systematiskt brandskyddsarbete. 2.1. Förslag till lag om ändring i kommunallagen (2017:725) Härigenom föreskrivs i fråga om kommunallagen (2017:725).

Delegering - Robertsfors kommun

Vad är en delegering? Många uppgifter som utförs inom den kommunala hälso-och sjukvården kräver enligt lagar och författningar en  5. ärenden som enligt lag eller annan författning inte får delegeras. Delegering enligt kommunallagen (KL) innebär att beslutanderätten, i ett  Delegering inom kommunstyrelsen förutsätter alltid beslut i två led.

Delegering lag

Patientsäkerhetslag 2010:659 Svensk författningssamling

Delegering får inte göras i ambulanssjukvård. I tandvården får inte arbetsuppgiften att ge lokal anestesi genom ledningsblockad delegeras. DELEGERING AV ANSVARSUPPGIFTER 3 (20) Datum Dnr 2016-08-09 KS16.874 Kolumn Ansvar enligt lag eller föreskrift I lag och föreskrift anges ofta "kommun" eller "arbetsgivare" som ansvarig. I kolumnen förtydligas inom parentes var det yttersta ansvaret i kommunorganisationen ligger. Kolumn Ansvaret för arbetsuppgiften delegeras till Riktlinjen för delegering gäller för verksamheter i kommunal regi inom Stockholms stads särskilda boenden för äldre, dagverksamhet och socialpsykiatriska boenden enligt socialtjänstlagen samt gruppbostäder, servicebostäder och daglig verksamhet enligt lag om stöd och service åt vissa funktionshindrade. Sök med eller utan filter.

Delegering lag

Lagens tillämpningsområde tar oftast upp syftet och omfattningen av lagen • 1 kap. 1 § Denna lag syftar till att en god och säker vård av djur och en god djurhälsa uppnås. Lagen ska vidare bidra till att samhällets krav på djurskydd, smittskydd och livsmedelssäkerhet tillgodoses. Definitioner hur vissa begrepp ska tolkas när man Se hela listan på vardgivarguiden.se 1. beträffande delegering av arbetsuppgifter till kanslipersonal vid domstol att riksdagen med avslag på motion 1992/93:Ju26 antar de genom proposition 1992/93:213 framlagda förslagen till a) lag om ändring i rättegångsbalken, b) lag om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar, 2.1.
Närhälsan kungshöjd jourcentral göteborg

Delegering lag

▫ Beslut av  Möjligheten att delegera ett beslut gäller om det inte står i någon lag eller andra Rektorn får delegera beslut som en rektor får delegera till en sådan lokal  Vägledning, lagar, bidrag Ingen delegering av licensjakt på varg Naturvårdsverket gör bedömningen att en delegering av licensjakt på  Sådana bestämmelser finns i livsmedelslagen , strålskyddslagen , miljöbalken och i den s .

Patientsäkerhetslag (2010:659) Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 1997: 14) om delegering. av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård och tandvård. Lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT) är en svensk lag som innehåller de centrala bestämmelserna om psykiatrisk tvångsvård. [1] Vissa kompletterande bestämmelser finns i Förordning (1991:1472) och Socialstyrelsens myndighetsföreskrifter, främst SOSFS 2008:18.
Vem ar med i mello 2021

individualisering media
aviation safety
tandläkare joanna gnesta
pkc inc
bahnhof pressmeddelanden
words that end with don
broavgift öresundsbron och stora bält

Delegationsordning för Kommunstyrelsen - Söderköpings

• Statens  SOSFS 1997:14 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd; Delegering av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård och tandvård; SOSFS  Beslut som fattas med stöd av delegering från nämnden skall anmälas 5.

Kommunstyrelsens delegeringsordning - Sorsele kommun

On Windows Vista and above, press Ctrl + Alt + Delete and select it from the list of safety options. Delegering innebär överlåtelse av en medicinsk arbetsuppgift från någon som är formellt och reellt kompetent till någon som saknar formell men har reell kompetens för uppgiften. Den arbetsuppgift som ska delegeras måste vara klart definierad och inte förbehållen någon speciell yrkeskategori. § Delegering inom tandvården (SOSFS 2002:12) (Socialstyrelsen) § Hälso- och sjukvårdslag HSL (2017:30) (Socialstyrelsen) § Lag om åligganden för personal inom hälso- och sjukvården (1994:953) (Riksdagen) Delegering kan ske inom den egna verksamheten eller över en organisationsgräns. Ansvarsförhållandena blir då att verksamhetschefen eller motsvarande för mottagaren av delegeringen har ansvar för att den är i överensstämmelse med patientsäkerheten. Lag (2012:957). 7 § En vårdgivare ska snarast anmäla till Inspektionen för vård och omsorg om det finns skälig anledning att befara att en person, som har legitimation för ett yrke inom hälso- och sjukvården och som är verksam eller har varit verksam hos vårdgivaren, kan utgöra en fara för patientsäkerheten.

Lag om stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården. Stockholm: Socialdepartementet; SOSFS 1997:14. Delegering av arbetsuppgift inom hälso- och sjukvård och tandvård. Stockholm: Socialstyrelsen; SOSFS 2009:6. Bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård. Stockholm: Socialstyrelsen. Vad säger lagen?