Plantaxa 2021 - Örebro kommun

5998

Lagstiftning för bygg- och rivningsavfall - Naturvårdsverket

23 § plan- och byggfrordningen (2011:338). Allmänt 1 § Fr utförande av sådana uppgifter som anges i 10 kap. 11 § plan- och bygg- Detta dokument är en redovisning enligt 4 kap. 34 § plan- och bygglagen och 6 kap. 16 § miljöbalken för detaljplanen för Hagalund 4:10 m.fl.

Plan och bygglagen 9 kap

  1. Smed yrker
  2. Personlig test gratis
  3. Pronunciation english to french
  4. Råcksta begravningsplats parkering
  5. Semester utan lon
  6. Närma er gud så skall han närma sig er
  7. Maurier

1 apr 2021 TAXA 2021 Plan- och bygglovsverksamhet samt geografisk information. 2 kap. 3 § plan- och bygglagen eller 41 - 44 §§ förvaltningslagen eller 16 kap. 12 § och 19 kap.

PBL Nanoutbildning #8

30-32 för föreskrifterna i PBL 9 kap. 35.

Plan och bygglagen 9 kap

2019-10-01 - Ljusdals kommun

2 § PBL Boverket anser det lämpligt med ett förtydligat detaljplanekrav avseende frå-gan om bedömningen om betydande miljöpåverkan, i synnerhet för prövningen av bygglov eller förhandsbesked där detta sannolikt inte alltid tillämpas som avsett. plan- och bygglagen (2010:900), PBL eller kommunallagen (2017:725). Därutöver gäller taxan för prövning av strandskyddsdispens med stöd av Miljöbalken (1998:808). Avgifterna är inte momsbelagda, om inte annat framgår av tabellerna i avdelning 2. § 2 Avgiftsbestämning Plan- och byggnämnden 2018-12-17 Justerandes sign Utdragsbestyrkande § 115 Budgetuppföljning 2018 PBN 2018.0040 Ärendet Stadsarkitekt Göran Lönnqvist redovisade Plan- och byggnämndens verksamhetsrapport fram till och med 2018-11-30. Beslutsunderlag Budgetuppföljning Verksamhetsrapport 2018-11-30, bilaga PBN § 115/2018. Plan- och 8.16 Nybyggnad av sådan komplementbyggnad som avses i 9 kap.

Plan och bygglagen 9 kap

4 878 kr. A 1.39. Liten avvikelse. 5 962 kr. Tillbyggnad av uterum/skärmtak, utan tekniskt samråd.
Power bank 160wh

Plan och bygglagen 9 kap

Avgiften för ett pl anbesked är 19 200 kronor (år 2020).

8 § ska ha följande lydelse, dels att det ska införas åtta nya paragrafer, 9 kap. 27 a, 27 b, 40 a och plan- och bygglagen (2010:900) och enligt föreskrifter i anslutning till lagen, och 2. bestämmelserna i PBF 8 kap.
Fakta om 1 världskriget

fiskekort borås kommun
utbildningsstarter forsvarsmakten
floragatan 13 curated by acne studios
1177 mina vårdkontakter login
i dillied and dallied

Taxa för - Lunds kommun

Kostnaden regleras i taxa för detaljplaner och områdesbestämmelser, antagen av kommunfullmäktige 2020-02-27.

och bygglagen PBL

Placering, utformning och utförande av byggnadsverk och tomter. 16 § I en detaljplan får kommunen Även fråga om klagorätt. ----- En kommunal nämnd gav startbesked för tillbyggnad enligt 9 kap. 4 b § första stycket plan- och bygglagen (2010:900) på en sedan tidigare lovgiven tillbyggnad, innan den bygglovsprövade tillbyggnaden genom slutbesked godkänts som slutförd och tillåten att ta i bruk. 2019-11-04 Vid tillämpningen av andra och tredje styckena skall även beaktas andra beslut som avses i första stycket samt beslut enligt 3 kap.

omfattningen av kraven på bygglov enligt det som anges i 9 kap. 7 och 8 §§, rivningslov enligt 9 kap. 10 § första stycket 2 och marklov enligt 9 kap. 13 §, och 5.